Archives – May, 2012

วิธีติดตั้ง HP System Management Homepage บน Ubuntu 10.04 (Lucid)

HP System Management Homepage เป็น Software ช่วยในการตรวจสอบดูสถานะของอุปกรณ์ของ HP ปกติเวลาเราซื้อ Server HP มาก็จะมีแผ่น HP Smart Start แถมมาให้เพื่อช่วยในการจัดการ Disk RAID และช่วยในการติดตั้ง Windows และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะมีไอคอน HP System Management Homepage ไว้ที่ Desktop ให้พร้อมใช้งาน แต่ถ้าเป็น Linux เราจำเป็นต้อง Download มาติดตั้งเอง ซึ่งสำหรับ Ubuntu นั้น HP ได้มี Repository ให้เรียบร้อยติดตั้งง่าย โดยมีขั้นตอนติดตั้งดังนี้

1. เพิ่ม Repository ของ HP เข้าไปโดยใช้คำสั่ง

[root@server1 ~]# echo "deb http://downloads.linux.hp.com/SDR/downloads/ProLiantSupportPack/ lucid current/non-free" > /etc/apt/sources.list.d/hp.list

2. สั่ง apt-get update
3. ติดตั้ง Package ดังนี้

[root@server1 ~]# apt-get install snmpd hp-health hpacucli hponcfg hpsmh hp-snmp-agents hp-smh-templates cpqacuxe

4. ติดตั้งเสร็จแล้วก็สั่ง hpsnmpconfig เพื่อ config snmp สำหรับอุปกรณ์ hp อีกนิดหน่อย

[root@server1 ~]# hpsnmpconfig 

This configuration script will configure SNMP to integrate with the HP SIM and
the HP System Management Homepage by editting the snmpd.conf file. The HP-SNMP-Agents can also exist in a more secure
SNMP environment (e.g. VACM) that you have previously configured. See the
hp-snmp-agents(4) man page for specific details on how to configure the VACM entries
in the 'snmpd.conf' file. You may press now to exit now if needed.

Do you wish to use an existing snmpd.conf (y/n) (Blank is n): 

You will now be asked a series of SNMP configuration questions. How you answer
these question will affect the way SNMP behaves. Configuring SNMP could have
security implications on your system. If you are not sure how to answer a
question, you can abort by pressing and no changes will be made to
your SNMP configuration.

Enter the localhost SNMP Read/Write community string
(one word, required, no default):
Re-enter the same input to confirm:
ACCEPTED: inputs match!

Enter localhost SNMP Read Only community string
(one word, Blank to skip):
Re-enter the same input to confirm:
ACCEPTED: inputs match!

Enter Read/Write Authorized Management Station IP or DNS name
(Blank to skip):
Enter Read Only Authorized Management Station IP or DNS name
(Blank to skip):
Enter default SNMP trap community string
(One word; Blank to skip):
Enter SNMP trap destination IP or DNS name
(One word; Blank to skip):
Enter system contact infomation
(Name, phone, room, etc; Blank to skip):
Enter system location infomation
(Building, room, etc; Blank to skip): 

==============================================================================
NOTE: New snmpd.conf entries were added to the top of /etc/snmp/snmpd.conf
==============================================================================
snmpd is started
[root@server1 ~]#

5. จากนั้นก็สร้าง restart service hp-snmp-agents hp-health hpsmhd

[root@server1 ~]# /etc/init.d/hp-snmp-agents restart
[root@server1 ~]# /etc/init.d/hp-health restart
[root@server1 ~]# /etc/init.d/hpsmhd restart

6. ทดสอบเรียก https://your_ip_server:2381 ดูครับ

HP System Management Homepage Login

7. Login ด้วย User root นะครับ สำหรับใครที่ sudo -s หรือ sudo su เพื่อเป็น root จะเป็นต้องกำหนดกำหนดรหัสผ่านให้ root โดยใช้คำสั่งดังนี้

[root@server1 ~]# passwd root

8. ทดสอบ Login ดูครับผม
HP System Management Homepage Logged on

จบ

Share/Save

Leave a Comment May 21, 2012

Zentyal RADIUS EAP/TLS Authentication Fail

คาใจอยู่หลายวันครับกับ zentyal radius กับการ config ieee 802.1x แล้วเจอปัญหาดังด้านล่าง

Fri May 18 12:53:37 2012 : Auth: Login incorrect: [mrgill] (from client 172.11.5.64/26 port 0 via TLS tunnel)
Fri May 18 12:53:37 2012 : Auth: Login incorrect: [mrgill] (from client 172.11.5.64/26 port 16814082 cli 8c73-6eb7-b57d)

การติดตั้ง
ผมติดตั้งตัว zentyal-users, zentyal-userconrner และ zentyal-radius ทำยังไงตอน authen 802.1x ก็ไม่ผ่านโดยฟ้อง error ใน /var/log/freeradius/radius.log ตามด้านบน

สุดท้ายไป Search เจอใน http://trac.zentyal.org/ticket/3579 บอกว่าถ้าต้องการจะให้ zentyal-radius รองรับ PEAP หรือ MSCHAPv2 ต้องติดตั้งตัว File Sharing เข้าไปด้วยหรือก็คือตัว zentyal-samba นั้นเอง
หลังจากสั่ง apt-get install zentyal-samba ผมปรากฏว่า Authen ผ่านทันที

Fri May 18 13:27:57 2012 : Auth: Login OK: [mrgill] (from client 172.11.5.64/26 port 0 via TLS tunnel)
Fri May 18 13:27:57 2012 : Auth: Login OK: [mrgill] (from client 172.11.5.64/26 port 16814082 cli 8c73-6eb7-b57d)

ปัญหาต่อมาตอนนี้คือ Authen ที่ Radius ผ่านแล้วแต่ตัว Port ไม่ยอม Enable จงสู้ต่อไป Takashi

Leave a Comment May 18, 2012

การ Config SAN Multipath I/O บน Ubuntu Server

สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำวิธีการคอนฟิก Multipath I/O สำหรับ SAN Storage บน Ubuntu Server กันครับ
อะไรคือ Multipath ตามความเข้าใจของผมคือ สมมติว่าเราสร้าง Volume หรือ LUN ไว้บน Storage ไว้ 1 Volume/LUN แต่เรา Present Volume หรือ LUN นั้นออกมาจาก Port FC 2 Port เพื่อป้องกันการ Fail ของอุปกรณ์ จะทำให้เครื่อง Server เห็น Volume/LUN นั้นเป็น Disk 2 ลูก ทั้งที่จริงแล้วมันคือ Volume/LUN เดียวกัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำการ Map ให้เครื่อง Server ของเราเห็น Disk เพียงลูกเดียวด้วยการทำ Multipath

ในตัวอย่างนี้ผมใช้ Ubuntu 10.04.3 LTS Server กับ SAN Storage HP MSA P2000 นะครับ

สำหรับ Ubuntu นั้นมี Package ตัวนึงที่ชื่อ multipath-tools ซึ่งเราสามารถติดตั้งด้วยใช้คำสั่ง

root@server1:~# apt-get install multipath-tools

ติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการสร้างไฟล์ /etc/multipath.conf โดยจะคำสั่ง vi สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่หรือจะใช้ cat ตามตัวอย่างด้านล่างก็ได้

root@server1:~# cat <<EOF > /etc/multipath.conf
defaults {
    user_friendly_names   yes
    path_grouping_policy  group_by_serial
    path_checker      tur
}

blacklist {
    devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
    devnode "^sda"
    # blacklist any other locally attached block devices here
}
EOF

จากนั้นสั่ง restart service multipath-tools สักรอบ

root@agoldap:~# /etc/init.d/multipath-tools restart

ดูผลด้วยคำสั่ง multipath -lv

root@server1:~# multipath -lv
mpath0 (3600c0ff000134ec320b7334f02000000) dm-0 ,
[size=149G][features=0][hwhandler=0]
\_ round-robin 0 [prio=0][active]
 \_ #:#:#:# -  #:#  [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 0:0:1:14 sdb 8:16 [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 1:0:0:14 sdc 8:32 [active][undef]
\_ round-robin 0 [prio=0][enabled]
 \_ 1:0:1:14 sdd 8:48 [active][undef]

ผมก็จะได้ประมาณนี้ โดยเวลาเราจะอ้างถึง raw disk ก็อ้างชื่อเป็น mpath0 ซึ่งอยู่ใน /dev/mapper/mpath0
ลองทดสอง fdisk กันเลย

root@server1:~# fdisk /dev/mapper/mpath0

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/mpath0p1  *      1    19452  156248158+ 83 Linux

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-19452, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-19452, default 19452):
Using default value 19452

Command (m for help): p

Disk /dev/mapper/mpath0: 160.0 GB, 160000000000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19452 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ca1da99

       Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/mapper/mpath0p1        1    19452  156248158+ 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 22: Invalid argument.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at
the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

ดู Partition ที่เราสร้างโดยการเข้าไปเช็คที่ /dev/mapper

root@server1:~# cd /dev/mapper/
root@server1:/dev/mapper# ls -l
total 0
crw-rw---- 1 root root 10, 59 2012-05-15 14:14 control
brw-rw---- 1 root disk 251, 0 2012-05-15 15:25 mpath0
brw-rw---- 1 root disk 251, 1 2012-05-15 15:25 mpath0-part1
root@server1:/dev/mapper#

Partition ที่เราเพิ่งสร้างคือ mpath0-part1
ทีนี้ลองมา format มันเป็น ext4 กัน

root@server1:~# mkfs.ext4 /dev/mapper/mpath0-part1
mke2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
9773056 inodes, 39062039 blocks
1953101 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
1193 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 34 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

เสร็จแล้วก็ลอง mount ไปใช้ดู

root@server1:~# mount /dev/mapper/mpath0-part1 /backup
root@server1:~# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p1   130G 2.1G 121G  2% /
none         3.9G 236K 3.9G  1% /dev
none         4.0G   0 4.0G  0% /dev/shm
none         4.0G 104K 3.9G  1% /var/run
none         4.0G   0 4.0G  0% /var/lock
none         4.0G   0 4.0G  0% /lib/init/rw
none         130G 2.1G 121G  2% /var/lib/ureadahead/debugfs
/dev/mapper/mpath0-part1
           147G 188M 140G  1% /backup

หากต้องการจะให้มัน mount เองทุกครั้งตอนเปิดเครื่องก็เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/fstab เองนะครับ
เป็นอันเสร็จครับ

แหล่งข้อมูล : https://www.sit.auckland.ac.nz/Configuring_SAN_access_with_Linux_multipath

Leave a Comment May 15, 2012


Recent Entries

Random Posts

Social Network

Tag Cloud

Calendar

May 2012
S M T W T F S
« Mar   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Twitter: imrgill

RSS LinuxToday

RSS HowToForge

RSS UbuntuClub

RSS Blognone

RSS PowerWindowsBlog

Tag

Categories

Archives

Blogroll